www.manzoil.com.pl

             

Definicja biomasy

Biomasa od strony standardów emisyjnych (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 22 kwietnia 2011 r, Dz.U. 2011 nr 95 poz. 558) została zdefiniowana jako:

- produkty składające się z substancji roślinnych pochodzących
z rolnictwa lub leśnictwa spalane w celu odzyskania zawartej w nich energii oraz następujące odpady:

  • roślinne z rolnictwa i leśnictwa,
  • roślinne z przemysłu przetwórstwa spożywczego, jeżeli odzyskuje się wytwarzaną energię cieplną,
  • włókniste roślinne z procesu produkcji pierwotnej masy celulozowej i z procesu produkcji papieru z masy, jeżeli odpady te są spalane w miejscu, w którym powstają, a wytwarzana energia cieplna jest odzyskiwana,
  • drewna, z wyjątkiem odpadów drewna, które mogą zawierać związki fluorowcoorganiczne lub metale ciężkie, jako wynik obróbki środkami do konserwacji drewna lub powlekania, w skład których wchodzą w szczególności odpady drewna pochodzące
    z budownictwa i odpady z rozbiórki.

Biomasa definiowalna pod kątem wielkości emisji substancji objętych wspólnotowym systemem handlu uprawnieniami do emisji to (zgodnie
z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 września 2008 r, Dz. U. 2008 nr 183 poz. 1142):


niekopalny materiał organiczny ulęgający biodegradacji, pochodzący
z roślin, zwierząt i mikroorganizmów, a także produkty, produkty uboczne, pozostałości i odpady z działalności w rolnictwie, leśnictwie
i z pokrewnych kategorii działalności przemysłowej, niekopalne
i ulęgające biodegradacji frakcje organiczne odpadów przemysłowych
i komunalnych, w tym gazy i płyny odzyskiwane w procesie rozkładu niekopalnego i ulegającego biodegradacji materiału organicznego; wykaz materiałów uznawanych za biomasę jest określony w części F załącznika nr 1 do rozporządzenia.

Odniesienia do biomasy znajdują się również w innych aktach prawnych, w tym m.in. w kolejnych rozporządzeniach Ministra Środowiska, Prawie Energetycznym czy też Ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r
o biokomponentach i biopaliwach ciekłych.

Prawidłowość klasyfikacji danego produktu jako biomasy i jego zgodność z obowiązującymi aktami prawnymi zapewnia stabilną
i profesjonalną kooperację zarówno na rynku polskim i jak i rynkach światowych.

Rodzaje biomasy

P.K.S.
Palm Kernel Shell
rozdrobnione pestki pochodzące
z rośliny Olejowca Gwinejskiego

Parametry:

Wilgotność robocza
 ≤18%

0%                                                   50%
18%

Zawartość popiołu
≤ 10%

0%                                                   20%
10%

Wartość opałowa netto
≥ 16 GJ/MT

0 GJ/MT                                         30 GJ/MT*
3,900%

Zawartość siarki
≤ 0,4%

0%                                                   1%
0,4%

* zakres wartości opałowej węgla 16,7GJ/MT-30GJ/MT

Zrębka drzewna

Parametry:

Wilgotność robocza
 ≤45%

0%                                                   50%
45%

Zawartość popiołu
≤ 7%

0%                                                   20%
7%

Wartość opałowa netto
≥ 14,5 GJ/MT

0 GJ/MT                                         30 GJ/MT*
3500%

* zakres wartości opałowej węgla 16,7GJ/MT-30GJ/MT

Pestki z oliwki

Parametry:

Wilgotność robocza
 ≤18%

0%                                                   50%
18%

Zawartość popiołu
≤ 10%

0%                                                   20%
10%

Wartość opałowa netto
≥ 16 GJ/MT

0 GJ/MT                                         30 GJ/MT*
3,900%

Zawartość siarki
≤ 0,4%

0%                                                   1%
0,4%

* zakres wartości opałowej węgla 16,7GJ/MT-30GJ/MT

                    

Manzoil Sp. z o.o. © 2012. All rights reserved || Wszytskie prawa autorskie zastrzeżone. Created by Tina Design